Rodo - Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

poniżej kilka ważnych informacji dotyczących zasad bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę.
W związku ze zmianami wynikającymi z RODO prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną :

KLAUZULA INFORMACYJNA

Od dnia 25 Maja 2018r weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie
ochrony osób fizycznych, dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu. W związku z powyższym informujemy,
że administratorem Państwa danych osobowych jest Pro Automatic Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-600) przy ul. Kościuszki 227.
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia, ust 1, pkt. b, c oraz f

(w odniesieniu do wymienionego punktu):

W celu realizacji zlecenia zakupu lub sprzedaży i są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje zakupu
lub sprzedaży zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także do ustania wszelkich gwarancji
i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia.

Państwa dane osobowe przekazujemy jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji złożonych przez Państwa zamówień, podmiotom
wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne, z którymi współpracujemy.

Mają Państwo prawo do:

• dostępu do treści swoich danych,

• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

• przenoszenia danych,

• wniesienia sprzeciwu,

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności

W przypadku pytań prosimy o kontakt: rodo@proautomatic.pl